Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do PRIMY 2018/2019

Kurzy začínají českým jazykem v 15.45 a pokračují lekcí z matematiky od 16.40. Hodiny jsou 45minutové. Přihlášky zasílejte do 26. ledna 2018 na adresu školy nebo naskenované na e-mailovou adresu gymnazium@gblovice.cz.

Přihlášku na kurz naleznete zde

6.2.2018
Vyjmenovaná a příbuzná slova – pravopis
Početní operace s přirozenými čísly
13.2.2018
Podstatná jména / rozbor souvislých textů
Početní operace s přirozenými čísly
27.2.2018
Slovesa / porozumění textu
Slovní úlohy
6.3.2018
Shoda podmětu s přísudkem – pravopis
Slovní úlohy
13.3.2018
Zájmena, číslovky, příslovce, předložky
Konstrukční úlohy
20.3.2018
Neohebné slovní druhy, spojky, souvětí
Obvody a obsahy
27.3.2018
Práce s uměleckým textem
Převody jednotek, logické úlohy (testové)
3.4.2018
Shoda podmětu s přísudkem (rozbor nejčastějších chyb)
Číselné a obrázkové řady, magické čtverce, úlohy na prostorovou představivost, závěrečné opakování

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do 1. roč. 2018/2019

Kurzy začínají matematikou v 15.45 a pokračují lekcí českého jazyka od 16.55. Hodiny jsou 60minutové. Přihlášky zasílejte do 26. ledna 2018 na adresu školy nebo naskenované na e-mailovou adresu gymnazium@gblovice.cz.

Přihlášku na kurz naleznete zde

6.2.2018
Dělitelnost, základní početní operace, převody jednotek
Informace o struktuře a obsahu přijímacího testu z českého jazyka; obecné poučení o jazyce; zvuková stránka jazyka; procvičování pravopisu; práce s textem
13.2.2018
Číselné výrazy (celá čísla, desetinná čísla, zlomky, mocniny, odmocniny)
Opakování a procvičování pravopisu; slovní zásoba a její obohacování; práce s textem
27.2.2018
Procenta, poměr, trojčlenka
Opakování a procvičování pravopisu; tvoření slov, význam slov; práce s textem
6.3.2018
Úpravy výrazů (mnohočleny, lomené výrazy)
Opakování a procvičování pravopisu; tvarosloví (slovní druhy); práce s textem
13.3.2018
Rovnice, soustavy rovnic (slovní úlohy řešené pomocí rovnic)
Opakování a procvičování pravopisu, tvarosloví (mluvnické kategorie jmen a sloves); práce s textem
20.3.2018
Trojúhelníky (vlastnosti, obvod, obsah, konstrukce, Pythagorova věta)
Opakování a procvičování pravopisu; skladba (stavba věty jednoduché); práce s textem
27.3.2018
Čtyřúhelníky (rovnoběžníky, lichoběžníky, vlastnosti, obvody a obsahy, konstrukce)
Opakování a procvičování pravopisu; skladba (stavba souvětí); práce s textem
3.4.2018
Objemy a povrchy těles (krychle, kvádr, hranol, válec, kužel, koule, jehlan)
Opakování; obecné poučení o slohu; závěrečný test, vyhodnocení testu, rozbor problematických úloh; závěrečná doporučení pro přípravu

© 2015 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena