Studentský parlament

Studentský parlament Gymnázia Blovice má dva zástupce z každé třídy, celkem tedy 22 žáků, kteří byli zvoleni v řádných volbách. Studentský parlament se schází pravidelně jednou za dva týdny na takzvaných moderovaných Zasedáních. Zástupci studentského parlamentu se snaží o zlepšení klimatu školy, navázání dialogu s vedením, s učitelským sborem ale i jinými institucemi.

Stanovy Studentského parlamentu Gymnázia Blovice


ČÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1: Úvodní ustanovení

 1. Název samosprávného žákovského orgánu Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 (dále jen „škola“) je Studentský parlament Gymnázia Blovice, (dále jen „Parlament“).
 2. Parlament prioritně působí na pozemku školy.
 3. Sídlem Parlamentu je Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice

Článek 2: Poslání, účel a činnost Parlamentu

 1. Posláním Parlamentu je komunikovat s vedením školy, se žáky a, v případě potřeby, i s dalšími právnickými osobami za účelem zlepšení klimatu školy a prosazení zájmů žáků na škole.
 2. Parlament aktivně usiluje o:
  1. zprostředkování dialogu mezi žáky a vedením školy za pomoci členů Parlamentu jako prostředníků;
  2. podporování žákovského života a vytváření lepšího studijního prostředí;
  3. vytvoření příležitosti pro žáky lépe prosadit svůj názor uvnitř školy;
  4. zvýšení angažovanosti žáků v rámci školy jako celku;
 3. Parlament vyvíjí zejména tyto hlavní činnosti:
  1. zastupuje a reprezentuje žáky školy;
  2. organizuje setkání reprezentantů jednotlivých tříd školy, tzv. Zasedání;
  3. realizuje kulturní, vzdělávací a další aktivity;
  4. navazuje spolupráci se žáky školy, vedením školy, zaměstnanci školy a jinými mimoškolními organizacemi/společnostmi;
  5. realizuje projekty iniciovány žáky školy, skupinou žáků školy, nebo vedením školy, a to pouze pokud jsou na Zasedání schváleny nadpoloviční většinou všech členů a neodporují Stanovám;

ČÁST II: ČLENSTVÍ

Článek 3: Členství v parlamentu

 1. Členy Parlamentu jsou právoplatně zvolení zastupitelé tříd školy.
 2. Členem Parlamentu se mohou stát vždy pouze dva žáci dané třídy školy, a to pouze za podmínky, že jsou zvoleni v řádném hlasování nadpoloviční většinou žáků třídy; v odůvodněných případech je umožněno zvolenému členovi Parlamentu udělit mandát jinému žákovi své třídy, a to se souhlasem obou zástupců dané třídy.
 3. Členství vzniká schválením členství, a to na základě prvního Zasedání, které je svoláno v nejbližším možném termínu po volbách.
 4. Členství v Parlamentu zaniká:
  1. dnem ukončení studia na škole;
  2. rozhodnutím tříčtvrtinové většiny členů Parlamentu nebo nadpoloviční většiny žáků dané třídy o zániku členství z níže popsaných vážných provinění;
  3. 31. srpna příslušného školního roku;
  4. v případě, že se zvolený člen Parlamentu nedostaví na tři po sobě následující schůze bez omluvy, a to pouze v případě, že neexistuje jeho zastupující člen;
  5. úmrtím.
 5. Vážným proviněním se rozumí nedodržování povinností vyplývajících ze stanov, jednáním ve jménu Parlamentu bez vědomí členů Parlamentu a poškozování dobrého jména Parlamentu.
 6. V případě zániku členství jednoho ze členů požádá Parlament třídu, kterou člen Parlamentu zastupoval, o přidělení členství novému zástupci této třídy nebo uspořádání nových voleb v dané třídě.
 7. Člen je považován za aktivního, jestliže se účastnil nejméně jedné z posledních třech schůzí.

Článek 4: Práva a povinnosti členů Parlamentu

 1. Člen Parlamentu má právo
  1. účastnit se Zasedání;
  2. podílet se na projektech;
  3. účastnit se všech událostí a akcí pořádaných Parlamentem;
  4. hlasovat jménem své třídy;
  5. předkládat podněty a stížnosti Parlamentu a být o jejich vyřízení vyrozuměn;
 2. Člen Parlamentu je povinen:
  1. řídit se stanovami, vnitřními předpisy a usneseními Parlamentu;
  2. účastnit se Zasedání a v případě nepřítomnosti svou nepřítomnost vhodným způsobem a včas omluvit;
  3. zachovávat dobré jméno Parlamentu.

ČÁST III: ORGÁNY

Článek 5: Orgány Parlamentu

 1. Funkční období členů Parlamentu je 12 kalendářních měsíců (1. 9. – 31. 8.);
 2. Parlament navenek zastupuje nebo za něj jedná předseda parlamentu nebo člen parlamentu přímo určený nadpoloviční většinou všech členů na Zasedání.
 3. Ze všech Zasedání se vyhotovuje zápis, který poté předsednictvo zveřejňuje na nástěnce u kopírky v 1. patře a na webových stránkách školy (www.gblovice.cz/parlament).

ČÁST IV: ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 6: Účinnost

 1. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení na schůzi Parlamentu,

© 2014 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena