Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek

Stručná charakteristika školy

Gymnázium Blovice má více než padesátiletou tradici. Bylo založeno v roce 1962 a v současné době je v okrese Plzeň–jih stále jedinou školou poskytující gymnaziální vzdělávání. Zaměření školy je všeobecné, žáci studují ve 12 třídách osmiletého (kód oboru 79-41-K/81) a čtyřletého (kód oboru 79-41-K/41) studijního cyklu. Forma studia je denní, výuka se řídí školním vzdělávacím programem "Společně branou poznání", posílena je hodinová dotace cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky, kapacita školy je 360 žáků. Spádovým územím školy je okres Plzeň–jih, částečně okres Plzeň–město a Klatovy. Do roku 1995 sídlilo gymnázium v budově základní školy, od školního roku 1995/1996 se žáci vzdělávají v nové, moderně vybavené budově. Škola se nachází v klidném prostředí. Dopravní dostupnost je pro žáky ze širokého okolí velmi dobrá, město Blovice leží na železniční trati Plzeň – České Budějovice.

Gymnázium Blovice

© Michal Wendl

Vybavení školy

Školní budova je moderně vybavená, kromě 12 kmenových učeben slouží ke vzdělávání žáků i odborné učebny chemie a biologie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, multimediální odborná učebna, laboratoře fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky. Výuka tělesné výchovy probíhá v nově vybudované hale, jež je od r. 1996 součástí školy. V roce 2006 gymnázium vybudovalo víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které umožňuje žákům sportovní vyžití na čerstvém vzduchu.

Žákům školy slouží žákovská knihovna, knihy si žáci objednávají výhradně pomocí elektronického systému, které si gymnázium samo vyvinulo.

Budova má bezbariérový přístup.

Všechny učebny, odborné učebny i kabinety umožňují učitelům pracovat za pomoci počítačů včetně připojení k internetu. Přístup k internetu je i pro žáky neomezený, ve škole funguje wi-fi.

Prostory pro vzdělávání žáků odpovídají požadavkům na školu 21. století, odborné i kmenové učebny jsou vybaveny kvalitní audiovizuální technikou (dataprojektory, televizory, videa, CD a DVD přehrávače). Škola nemá vlastní jídelnu, žáci i učitelé se stravují v jídelně základní školy. Materiální a technické vybavení gymnázia lze považovat za nadstandardní, snažíme se o to, aby škola v této oblasti byla moderním zařízením, které odpovídá požadavkům současného rozvoje.

Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor gymnázia je plně odborně kvalifikovaný a vysoce aprobovaný. Jeho složení odpovídá potřebě skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi nezbytnými pro moderní výchovu a vzdělávání. Samozřejmostí je přátelský přístup učitelů k žákům, snaha o dialog a komunikaci, toleranci a spravedlnost, důraz je kladen na nejnovější metody a formy vzdělávání. Věkový průměr pedagogů mírně převyšuje 40 let. Sbor je stabilizovaný, většina učitelů působí na škole dlouhodobě. Řada učitelů patří mezi bývalé žáky gymnázia, což rovněž přispívá k velmi dobrým vztahům ve sboru. Ve škole působí dva výchovní poradci, metodik primární prevence a metodik ICT. Vedení školy je tvořeno ředitelkou a jejím zástupcem, rozšířené vedení zahrnuje i předsedy předmětových sekcí a výchovné poradce.

Prostřednictvím kurzů a seminářů v rámci dalšího vzdělávání si učitelé osvojují nové prvky tvořivé práce i schopnost rozvíjet klíčové kompetence u žáků. K tomu výrazně přispívá i skutečnost, že škola se díky projektu „Gymnázium jako vzdělávací centrum“, podpořeného prostředky z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky, stala akreditovaným vzdělávacím střediskem pro pedagogy i širokou veřejnost.

Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek

Charakteristika žáků

Kapacita školy je 360 žáků. V osmi třídách osmiletého studijního cyklu studují převážně žáci z Blovic a blízkého okolí, ve čtyřech třídách čtyřletého studia studují žáci z celého okresu Plzeň – jih i z blízké Plzně. Škola nemá ubytovací zařízení, všichni žáci proto denně do gymnázia dojíždějí. Žáci oceňují na škole především přátelskou atmosféru, kterou sami pomáhají spoluvytvářet. Na škole pracuje studentský parlament, který na svých schůzkách řeší různé otázky týkající se provozu školy. S konkrétními požadavky se pak studenti obracejí přímo na vedení gymnázia.

Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek

Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Žáci, učitelé i další subjekty pracují na dlouhodobých projektech, které mají školní, regionální, republikovou i mezinárodní působnost. Tyto projekty pomáhají aktivizovat žáky i učitele, podněcují je k dalšímu studiu, k hledání nových poznatků, metod a souvislostí, ale zároveň udržují tradici a kontinuitu a vdechují škole jedinečnost a osobitou atmosféru. K zahraničním partnerským školám patří také gymnázium v Pößnecku, s nímž nás pojí dlouholetá spolupráce. Každoročně probíhají reciproční výměny žáků a učitelů. Škola organizuje zájezdy do zemí, ve kterých se mluví u nás vyučovanými jazyky (Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko).

Naše škola se pravidelně zúčastňuje projektů MŠMT vyhlašovaných za účelem rozšíření kompetencí v oblasti informační gramotnosti pedagogických pracovníků. Výstupy z těchto projektů byly již několikrát oceněny jako jedny z nejlepších.

Pravidelně se zapojujeme i do projektů vyhlašovaných Plzeňským krajem na rozvoj kultury, sportu a mezinárodní spolupráce.

Za tradiční lze považovat podporu různých kulturních a uměleckých aktivit. Již několik let úspěšně působí na gymnáziu dramatický soubor, pěvecký sbor a hudební skupina, výtvarný kroužek, žáci vydávají vlastní školní časopis.

K harmonickému rozvoji osobnosti patří i sport. Žákům i veřejnosti nabízíme pestrou škálu sportovních aktivit, k dispozici je jim moderně zařízená sportovní hala a víceúčelové venkovní hřiště. K tradičním sportovním akcím patří vánoční basketbalový a velikonoční volejbalový turnaj.

Multikulturní výchova a výchova k solidaritě a humanismu se odráží v projektu „Adopce na dálku“, ve spolupráci s Dětským domovem v Nepomuku a v účasti na různých humanitárních sbírkách.

Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty

Rodiče žáků jsou členy Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice. Toto sdružení vytváří vlastní fond z finančních příspěvků rodičů žáků. Z prostředků tohoto fondu jsou hrazeny ceny pro úspěšné účastníky vědomostních a sportovních soutěží, vyznamenané maturanty, dále pak jízdné na sportovní kurzy, seznamovací pobyty žáků prvních ročníků apod. Při škole pracuje Školská rada, která se schází podle potřeby několikrát ročně a spolupracuje s vedením školy (dle zákona č. 561/2004 Sb.). Dalším poradním orgánem vedení školy je studentský parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd.

Vzájemná komunikace s rodiči je rozvíjena prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních dnů a informačního systému Škola online. Tento komunikační systém umožňuje rodičům pružně reagovat na zhoršený prospěch či školní docházku jejich dětí. Individuální schůzky učitelů s rodiči jsou samozřejmostí.

Žáci a učitelé gymnázia prezentují výsledky své práce před veřejností v rámci Dnů otevřených dveří, projektových dnů, literárních večerů, divadelních představení apod. Gymnázium spolupracuje s řadou vzdělávacích a státních institucí nebo neziskových organizací, jako jsou např. ZŠ Blovice, ZUŠ Blovice, město Blovice, DDM Blovice, Muzeum jižního Plzeňska, Muzeum Karla Čapka ve Staré Huti, Západočeské muzeum v Plzni, Hornické muzeum v Příbrami, Okresní archiv Plzeň-jih, Městská knihovna v Blovicích, Úřad práce Plzeň-jih, Okresní soud Plzeň-sever a Plzeň-jih, Městská policie Plzeň, Západočeská univerzita, Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni, Dětský domov Nepomuk, Fond ohrožených dětí aj.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena