Přijímací řízení - výsledky 2. kola

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor najdete zde.

Přijímací řízení - výsledky

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřletý obor najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení pro osmiletý obor najdete zde.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MŠMT – 43073/2020-3, které nabylo právní účinnosti dne 5. 1. 2021, vyhlašuje ředitelka školy přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.

Pro školní rok 2021/2022 bude gymnázium otevírat tyto obory:

Každý uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Do každého oboru vzdělávání bude přijato 30 uchazečů.

Přihlášky ke studiu

Každý uchazeč může ke studiu na střední škole podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy. Na každé přihlášce uvede tyto školy ve stejném pořadí. Písemné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2021.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení.

Osmileté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 5. května 2021 a 6. května 2021.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 2. a 3. června 2021.

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy) bude zohledněn 90%, průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku (bez známek z výchov) bude započítán 10%.

V případě rovnosti bodů u uchazečů na 30. místě rozhodují:

  1. výsledky přijímacích testů
  2. lepší hodnocení z Čj a M na vysvědčení

Čtyřleté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 3. května a 4. května 2021.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 2. a 3. června 2021.

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy) bude zohledněn 90%, průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku (bez známek z výchov) bude započítán 10%.

V případě rovnosti bodů u uchazečů na 30. místě rozhodují:

  1. výsledky přijímacích testů
  2. lepší hodnocení z Čj a M na vysvědčení

V případě, že počet přihlášek bude po 1. březnu 2021 nižší než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů, přijímací zkouška se do oboru čtyřletého studia nekoná.

V Blovicích 28. ledna 2021, upraveno 12.března 2021

Mgr. Marcela Šustrová

ředitelka školy

© 2014-2021 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena