Úvodní dokumenty k ŠVP

Společně branou poznání

Společně budujeme dobré mezilidské vztahy, uplatňujeme vzájemný přátelský přístup, vytváříme atmosféru tvořivosti, spolupráce a důvěry, dodržujeme zásady slušného chování, zapojujeme se do humanitárních projektů. Učíme se tak vzájemné komunikaci, úctě k člověku a základním životním hodnotám.

Branou do světa celoživotního vzdělávání je všeobecný přehled. Proto se účelově neprofilujeme a poskytujeme všeobecné vzdělání v dostatečné šíři tak, aby se žák v průběhu studia mohl rozhodnout pro další vzdělávání na kterémkoli typu vysoké školy.

Poznání druhých začíná seznamovacím kurzem v primě, pokračuje křtěním prvního ročníku, běžnou běžné prací v hodinách a mimoškolních aktivitách, je rozvíjeno na lyžařských a sportovně-turistických výcvikových kurzech a školních výletech. Protože nás zajímá také názor rodičů, organizujeme konzultační dny, rodičovské aktivy, zástupci rodičů jsou členy školské rady, rodiče se zapojují do různých školních aktivit.

Gymnázium Blovice poskytuje žákům všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Vzhledem ke své poloze nemá škola konkrétní specifické zaměření. Naším cílem je motivovat a vést žáky k aktivnímu celoživotnímu učení. Jednou z našich priorit je podporovat a rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost s ohledem na jejich možnosti tak, aby přinášely prospěch jak jim samým, tak společnosti, ve které žijí. V rámci výuky škola podporuje rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na propojení teoretických poznatků s jejich praktickým využitím. Naší snahou je podporovat u žáků možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Škola klade důraz na rozvoj osobnosti každého jedince.

Charakteristiky a učební plány

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena