Školská rada

Školská rada je v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Volby do školské rady

Výsledky voleb naleznete v tomto dokumentu.

Složení školské rady

 • Ing. Pavel Čížek - zástupce zřizovatele školy, Plzeňský kraj
 • MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. - zástupce zřizovatele školy, Plzeňský kraj
 • Mgr. Jarmila Šlaisová - zástupce školy
 • Mgr. Hana Chytrá - zástupce školy
 • Hana Polívková - zástupce rodičů
 • Iva Pešírová - zástupce rodičů

Pravomoci školské rady

Podle školského zákona má školská rada tyto pravomoci:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednací řád školské rady

Školská rada při Gymnáziu, Blovice, Družstevní 650, ustavená v souladu s § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), schválila na svém zasedání dne 31. 8. 2021 tento jednací řád, kterým upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

Článek 1

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.

Článek 2

Jednání školské rady svolává a řídí předseda školské rady, popř. jím pověřený člen školské rady, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost školské rady stanovenou školským zákonem v § 168. Pozvánku na zasedání obdrží členové školské rady a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání, a to prostřednictvím e-mailu.

Článek 3

Předseda školské rady je volen z řad všech členů školské rady. Předseda je volen na prvním zasedání školské rady nebo v případě, kdy se školská rada ocitne bez předsedy (při skončení funkce člena školské rady, při odstoupení nebo při odvolání z funkce předsedy školské rady).

Návrhy na kandidáta na předsedu školské rady předkládají členové školské rady. Po podání návrhu musí kandidát prohlásit, že kandidaturu přijímá. Způsob volby předsedy (tajná/veřejná) rozhodnou hlasováním členové školské rady. Kandidát je zvolen předsedou školské rady, získá li v hlasování nadpoloviční většinu hlasů všech členů školské rady.

Předsedu je možné odvolat na návrh člena školské rady. Předseda je odvolán, pokud pro jeho odvolání hlasuje nadpoloviční většina všech členů školské rady.

Článek 4

Ředitelka školy nebo jí pověřený zástupce jsou povinni účastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení školské rady. Přizvaní zástupci veřejnosti ani ředitelka školy nemají hlasovací právo.

Článek 5

Program jednání školské rady navrhuje předseda školské rady nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen školské rady. Vychází při tom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky či zřizovatele školy. Podklady pro jednání školské rady zajišťuje předseda školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon. Ředitelka školy je povinna umožnit školské radě přístup k informacím o škole, např. k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitelka školy pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.

Článek 6

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh svého předsedy nebo v jeho nepřítomnosti na návrh pověřeného člena školské rady. V úvodu zasedání školská rada provede kontrolu zápisu z předcházejícího jednání a kontrolu plnění úkolů. V dalším průběhu se projednávají nové dokumenty, návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady, popřípadě zřizovatele či ředitelky školy, pokud je k jednání přizvána.

Článek 7

Zasedání školské rady jsou neveřejná. Školská rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (čtyři). Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a školního vzdělávacího programu, a to včetně navrhování jejich změn. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 8

Při nepříznivém vývoji epidemiologické situace či v jiných nutných případech se může jednání školské rady a následně hlasování jejích členů uskutečnit distanční formou (elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím on-line platformy, např. Google Meet).

Článek 9

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala dokumenty uvedené v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona a vyjadřovala k nim svůj názor. O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 10

Z jednání ŠR se pořizuje zápis, kde se vždy uvede: počet a jména přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, podané návrhy, kdo jednání řídil, datum vyhotovení zápisu. Pokud o to člen školské rady požádá, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.

Zápis a usnesení školské rady vyhotovuje písemně předseda či v jeho nepřítomnosti pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a ostatní členové školské rady. Zápis obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy. Zápis bude uveden na webových stránkách školy, a to i v případě, že se jednání uskuteční elektronicky či on-line. Za vedení dokumentace školské rady zodpovídá předseda školské rady.

Článek 11

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 12

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2021.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena