Školská rada

Školská rada je v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady

 • Ing. Pavel Čížek - zástupce zřizovatele školy, Plzeňský kraj
 • MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. - zástupce zřizovatele školy, Plzeňský kraj
 • PaedDr. Milena Durasová - zástupce školy
 • Mgr. Pavlína Fialová - zástupce školy
 • Mgr. Růžena Písková, Ph.D. - zástupce rodičů
 • Doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. - zástupce rodičů

Pravomoci školské rady

Podle školského zákona má školská rada tyto pravomoci:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednací řád školské rady

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

Jednání ŠR svolává a řídí předseda školské rady, popř. jím pověřený člen školské rady. ŠR zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost ŠR stanovenou školským zákonem v § 168. Pozvánku na zasedání obdrží členové ŠR a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání.

Článek 3

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení ŠR. Přizvaní zástupci veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.

Článek 4

Program jednání ŠR navrhuje předseda školské rady. Vychází při tom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. Podklady pro jednání ŠR zajišťuje předseda školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Zasedání ŠR jsou neveřejná. ŠR je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (čtyři). Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 8

Z jednání ŠR se pořizuje zápis, kde se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, podané návrhy, kdo jednání řídil. Pokud o to člen ŠR požádá, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení. Zápis a usnesení školské rady vyhotovuje písemně předseda či v jeho nepřítomnosti pověřený člen školské rady a podepisuje předseda či pověřený člen školské rady. Za vedení dokumentace školské rady zodpovídá předseda školské rady.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 14. 11. 2017.

© 2014-2021 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena