Přípravné kurzy na přijímací zkouškyPřípravné kurzy k přijímacím zkouškám do 4letého a i 8letého studia budou zahájeny v úterý dne 12. února 2019 v 15.45 hodin v učebnách v 1. patře gymnázia. Uchazeči si přinesou psací potřeby a přezůvky.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do PRIMY 2019/2020

Kurzy začínají českým jazykem v 15.45 a pokračují lekcí z matematiky od 16.40. Hodiny jsou 45minutové. Přihlášky zasílejte do 31. ledna 2019 na adresu školy nebo naskenované na e-mailovou adresu gymnazium@gblovice.cz.

Přihlášku na kurz naleznete zde

12.2.2019
Struktura a obsah přijímacího testu z českého jazyka; vyjmenovaná a příbuzná slova; procvičování pravopisu
Početní operace s přirozenými čísly
19.2.2019
Podstatná jména; synonyma; práce s textem; ilustrační testové úkoly
Početní operace s přirozenými čísly
5.3.2019
Slovesa; porozumění textu; testové úkoly
Slovní úlohy
12.3.2019
Shoda podmětu s přísudkem; procvičování pravopisu; testové úlohy - rozbor
Slovní úlohy
19.3.2019
Zájmena, číslovky; opakování a procvičování pravopisu; orientace v textu
Konstrukční úlohy
26.3.2019
Příslovce, předložky, spojky; souhrnná cvičení
Obvody a obsahy
2.4.2019
Závěrečný test; jak přistupovat k zadaným úlohám
Převody jednotek, logické úlohy (testové)
9.4.2019
Vyhodnocení testu, rozbor nejčast. nedostatků, závěr. doporučení; umělecký text
Číselné a obrázkové řady, magické čtverce, úlohy na prostorovou představivost, závěrečné opakování

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do 1. roč. 2019/2020

Kurzy začínají matematikou v 15.45 a pokračují lekcí českého jazyka od 16.55. Hodiny jsou 60minutové. Přihlášky zasílejte do 31. ledna 2019 na adresu školy nebo naskenované na e-mailovou adresu gymnazium@gblovice.cz.

Přihlášku na kurz naleznete zde

12.2.2019
Dělitelnost, základní početní operace, převody jednotek
Informace o struktuře a obsahu přijímacího testu z českého jazyka; obecné poučení o jazyce; zvuková stránka jazyka; procvičování pravopisu; práce s textem
19.2.2019
Číselné výrazy (celá čísla, desetinná čísla, zlomky, mocniny, odmocniny)
Opakování a procvičování pravopisu; slovní zásoba a její obohacování; práce s textem
5.3.2019
Procenta, poměr, trojčlenka
Opakování a procvičování pravopisu; tvoření slov, význam slov; práce s textem
12.3.2019
Úpravy výrazů (mnohočleny, lomené výrazy)
Opakování a procvičování pravopisu; tvarosloví (slovní druhy); práce s textem
19.3.2019
Rovnice, soustavy rovnic (slovní úlohy řešené pomocí rovnic)
Opakování a procvičování pravopisu, tvarosloví (mluvnické kategorie jmen a sloves); práce s textem
26.3.2019
Trojúhelníky (vlastnosti, obvod, obsah, konstrukce, Pythagorova věta)
Opakování a procvičování pravopisu; skladba (stavba věty jednoduché); práce s textem
2.4.2019
Čtyřúhelníky (rovnoběžníky, lichoběžníky, vlastnosti, obvody a obsahy, konstrukce)
Opakování a procvičování pravopisu; skladba (stavba souvětí); práce s textem
9.4.2019
Objemy a povrchy těles (krychle, kvádr, hranol, válec, kužel, koule, jehlan)
Opakování; obecné poučení o slohu; závěrečný test, vyhodnocení testu, rozbor problematických úloh; závěrečná doporučení pro přípravu

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena